Search
  • Liv-Hege Seglsten

Bærekraftvettreglene

Updated: Jun 9, 2021


Skal du jobbe med endringsprosjekter for selskap og i organisasjoner, kan dette sammenlignes med å legge ut på langtur. Da er det viktig å være godt forberedt. Mine "Bærekraftvettregler" er basert på erfaringer fra prosjekter med kunder og samarbeidspartnere. Metoden er til hjelp når du starter omstillingsarbeidet.1. Legg ikke ut på store transformasjoner uten trening

Start med mindre prosjekter og de lavthengende fruktene som ikke koster så mye, men som likevel gir stor gevinst på bunnlinja, utvikler kunnskap og gir økt bevissthet. Du kan for eksempel innføre gode rutiner for avfallshåndtering, lage kampanjer mot matsvinn, bytte ut fossilbilene til EL ved neste bilkjøp eller legge til rette for at kollegaer blir glad i naturen. Tren på å lytte til andre og bruke alle anledninger til å snakke ut om hva som er problemet. Se bedriften i et større perspektiv og vær bevisst på verdier og en ledelsesdynamikk som gjør at menneskene kan tilpasse seg og utvikle seg i en transformerende og utfordrende tid. Still kontinuerlig spørsmål om hvilke muligheter som finnes og hva som er vanskelig. I takt med modenhet, kan du starte opp flere prosjekter.


2. Meld fra hvor du går

.Når du jobber med endringsprosjektene er det viktig at du kommuniserer godt. Skal du kommunisere troverdig om bærekraft, bør du bygge kommunikasjonen på hva du faktisk gjør. Det holder ikke å bare kommunisere at bedriften din er opptatt av bærekraft. Endringsprosjekter er en investering som gjør at du kan ta en tydelig og klar posisjon i markedet ditt. Posisjonen må bygges på god kunnskap om hva ulike interessenter forventer av bedriften eller virksomheten. Det er krevende å kommunisere bærekraft, og kravene øker. Er du i tvil, søk hjelp. Tren på å være modig og være ærlig om hva som er vanskelig. Underskriv grønnvaskingsplakaten.


3. Vis respekt for holdninger og endringsvegring

Som endringsagenten i organisasjonen er det viktig at du trener opp empati. Empati er en muskel som må trenes regelmessig for å bli bedre. Bruk bevisst et vokabular som skaper nysgjerrighet, styrke sammenkoblinger og hindre siloer og seperasjon. Fokuserer mer på hele systemet. Bygg opp en dyp forståelse om økosystemet med ansatte, kunder og samarbeidspartneres behov, bekymringer, ønsker og drømmer. Når du er sikker på at alle forstår problemet, kan du utfordre vanetenkningen som gjør eksisterende varer og tjenester lite bærekraftige. Sørg for at tverrfaglige team kobler teknologi og forretningsmodellforståelse med bedriftens måte å tenke og jobbe på. Søk sammen og konsolider og kalibrer underveis.


4. Vær rustet mot utfordringer, selv i små prosjekter

Det handler om å være forberedt på alt, og kunne ta beslutninger på kort varsel. Bruk interessenthåndtering og scenariaplanlegging for å forutse hva som skjer i omgivelsene og markedene rundt deg før du tar strategiske beslutninger. Sørg for å innhente kunnskap om det som skjer på Stortinget, EU, Asia og USA som har nye vekststrategier med Green Deal og Build Back Better (BBB). Hva har dette å si for dine produkter og investeringer? Sørg for å holde deg oppdatert om klodens tålegrenser. Bruk spesialrapportene fra FNs naturpanel og Klimapanel i strategiprosesser og produktutviklingen. Tren på å lytte til fagfolk som kan noe som er utenfor din kjernekompetanse.


5. Lytt til erfarne bærekraftsfolk, ta med nødvendig kunnskap

Erfaring er uvurderlig kunnskap. Snakk med bærekraftsentreprenører som har gjort dette før. Husk at mange metoder og måter å tenke på frem til nå, er årsaken til problemene vi står i. Bruk god tid til å reflektere over hva du tror at DU kan gjøre for å endre kursen og skape helt nye muligheter. Hvilke fordeler ligger det med økosystembevissthet og med å ta i bruk ny og muliggjørende teknologi, fornybar energi og energibærere? Utforsk potensialet med å se på profitt som et middel til å løse flere bærekraftsproblemer samtidig. Sørg for å ha innsikt om hva nye forretningsmodeller innen sirkulær - og deleøkonomien kan betyr for din virksomhet. Forstå nye trender som biomimicry, regenerativt og biofilisk design. Tren på å være autentisk slik at det du gjør på jobb er i samsvar med den du er.


6. Gå ikke alene

Bærekraftsarbeidet er en lagsport. For å lykkes med et bra og bredt team må du ta en ærlig evaluering av eksisterende kompetansebase og se om du kan gjøre justeringer når det kommer til bredde på kjønn, etnisitet, alder, fag og perspektiver. Sørg for at HR får det de behøver av ressurser til opplæring og rekruttering. Sørg for at du har kollegaer som tør å stille spørsmål. Bruk ledelsen og folkene i organisasjonen aktivt til å forankre beslutninger. Vær i konstant dialog med kundene dine og andre samarbeidspartnere. Unngå monolog. Tren organisasjonen til å hjelpe hverandre og samarbeide.


7. Bruk kart og kompass

Å jobbe med bærekraft betyr at man ikke følger en bestemt metodikk, tvert imot. Du må tåle å bevege deg fremover og ta avgjørelser uten å nødvendigvis ha alle svarene. Det er viktig at du ikke har rigide målsetninger. Retningen på kompasset er viktigere en selve målene. Ikke bruk FNs bærekraftsmål til annet enn å skaffe en god oversikt over endringene og utfordringene verden står overfor. Prøv å fristille deg slik at du kan få det til å svinge av innovasjonsevnen til bedriften. Grav deg ned (i detaljene) i tide! En hver bærekraftstrategi krever at man tar seg tid til å forstå bærekraft i sin virksomhets egen, unike kontekst. Husk at du ikke skal innføre mange nye aktiviteter. Du skal gjøre de aktivitetene du allerede gjør, på en ny måte. Tren på å være nysgjerrig.


8. Vend i tide – det er ingen skam å snu

Styrken med å jobbe med bærekraft er muligheten for å endre kurs, uten at det påvirker kostnadene i særlig grad. En bærekraftportefølje krever LCA (livssyklusanalyse), aktiv bruk av virkemiddelapparatet, FoU og nok kunnskap om de helt nye teknologiene og forretningsmodellene. Følg opp med brukertesting og skalering som gir mulighet for tidlige korrigeringer. Dette reduserer risiko, sikrer optimal ressursbruk og øker konkurransekraften gjennom langsiktig kunnskapsbygging og organisasjonens evne til innovasjon og omstilling. Tren på å stille og ta i mot kritiske spørsmål.


9. Spar på kreftene og feir de små seirene underveis

Bærekraftsarbeidet er ikke en midlertidig trend, men varig endring som mennesker, bedrifter og samfunn i hele verden er i gang med for å stanse klimaendringene og ta vare på økosystemtjenestene vi alle er så avhengige av. Inkludert vår økonomi. Store endringsprosesser og transformasjoner er en kontinuerlig prosess og kan være ganske utmattende over tid. Det er derfor viktig å feire de små og store seire underveis. Vær raus med dem som henger etter og behøver litt mer tid. Ha fokus på rettferdig fordeling i hele verdikjeden. Tren på å være en premissleverandør, så kan du lettere hjelpe andre når de er klare. Vær bevisst hvilken påvirkningskraft selskapet kan ha med å gjøre ting annerledes.


10. Husk at bærekraft skal få hjertet til å synge

I det 21. århundre går vi fra en maskindrevet organisasjonsmetafor til en mer biologisk. Dette skiftet betyr at våre organisasjoner må forstås som levende systemer, DVS dynamiske organisasjoner i utvikling som er fylt med energi. Start jobben med å endre organisasjonspolitikk, prosedyrer og vokabular som påvirke og kontrollere handlingene til de enkelte ansatte. Fokuser isteden på å påvirke kulturen som omgir de ansatte i organisasjonen. På samme måte som tyngdekraften er et usynlig felt som former daglige interaksjoner og setter et sett med grenser for adferd, sørg for å utvikle et usynlige "kraftfelt" i selskapet som former oppførsel, forventninger og standarder som alle måler seg mot. Tren organisasjonen på å bli selvbevisste. Et levende system utvikler seg kontinuerlig, lærer, eksperimenterer og kobler på følelser. Hent inspirasjon fra naturen.

God tur!


Med disse 10 velprøvde rådende vil du øke sjansen for å utvikle levedyktige selskaper med fornøyde kollegaer som trives på jobb. Mer enn 2000 studier fra selskaper som er i gang med en bærekraftig praktisk, tyder på at bedriften din får gevinster som; mindre sykefravær, lavere gjennomtrekk, lettere tilgang på talenter og kapital, medarbeidere blir mer kreative og produktive og ikke minst glade kunder og partnere!

Takk til kollega Karen Landmark som minnet meg om hvorfor vi bør ha bærekraftregel nr. 10. Og Børge Heggen Johansen som gjorde gode presiseringer i bærekraftregel nr. 7. Dina Hestad som bidro med viktig kunnskap i bærekraftsmål nr. fem og ni.358 views0 comments

Recent Posts

See All